STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Dorpsgebied Rockanje noord’, WestvoorneInhoud van het bestemmingsplanInstellen beroep en verzoek voorlopige voorziening

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 19 februari 2013 het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje noord gewijzigd heeft vastgesteld. Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 7 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagen van 13.30 tot 18.30 uur. Het plan is ook te downloaden van de gemeentelijke website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’.Ook is het in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO planidentificatie van het plan is NL.IMRO.0614.1210bpDGRockNoord-0100. Het plangebied bestaat uit het dorpsgebied van Rockanje ten noorden van de Hoogvlietlaan en de Dirk van Voornelaan. Het bedrijventerrein Moolhoek en het merendeel van het gebied De Drenkeling blijven buiten het nieuwe bestemmingsplan. De percelen Korteweg 2-6 en enkele percelen ten noorden van de Vestalaan/Vestahof vallen wel binnen het plangebied. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een actualisatie van de huidige bestemmingslegging, rekening houdend met de eisen uit de Wro. Ook is het plan opgesteld vanuit het oogpunt van vereenvoudiging van regelgeving. In het plan zijn enkele kleine nieuwe ontwikkelingen verwerkt. De opzet van het bestemmingsplan sluit aan bij de opzet van het plan Dorpsgebied Rockanje, dat in januari 2011 voor het zuidelijk deel van het dorp is vastgesteld. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van 8 maart 2013 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door: – belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend; – belanghebbenden, voor zover het de wijzigingen betreft die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen; – belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld en moet ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend op het bovengenoemde adres. Wanneer om voorlopige voorziening is verzocht, treedt het plan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Rockanje. Bekijk alle Bekendmakingen rockanje in .

https://rockanjekrant.nl/bekendmakingen-rockanje/

Deel dit bericht:

Redactie Rockanjekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Rockanjekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Rockanje.

Gerelateerde berichten